Sydnordisk Akademi for Donaldisme : Afdelingen for Gufologi

Whos that Goose?

I serien “Hvilket dyr er...?” er turen kommet til Fætter Guf

- og den donaldistiske gås i det hele taget

Debatoplæg ved Rune Pedersen, 2007

Jeg har med stor interesse læst Akademiets forskningsresultater vedrørende artsbestemmelsen af Georg Gearløs. Jeg kan se, at I flere gange bruger Fætter Guf som sammenligningsgrundlag, for at afgøre, om Gearløs kan være en gås. Dette leder mine tanker hen på overvejelser, jeg selv gjorde, da jeg på internettet fandt et Andeby-stamtræ på http://www.disney.dk/andersand/andeby/stamtre.html.

Kilde: andeby.dk

Ifølge dette stamtræ er Fætter Guf kun halvt gås, idet hans mor er en Blisand. Alene dette forhold taler imod at bruge Gufs krop som repræsentant for en Gåse-krop.

Men den største overraskelse for mig er, at Gufs far, Gunnar Gås, tilsyneladende er søn af Klement Blisand og Linda Lappedykker. Hvordan kan det nu gå til? De mest oplagte teser må være - i ikke-prioriteret rækkefølge:
              1) Arten “Gås” i Andeby er simpelthen en bastard-race, der fremkommer ved krydsning af en Blisand og en Lappedykker. Denne tese kan fx efterprøves ved at kigge nærmere på Fætter Højbens bedsteforældre.
              2) Arten “Gås” i den virkelige verden er simpelthen en bastard-race, der fremkommer ved krydsning af en Blisand og en Lappedykker. Denne tese kan tilsyneladede umiddelbart afskrives efter en spadseretur i Utterslev Mose i København i maj måned, hvor gæs og gæslinger ses i mistænkelig nærhed - men måske var det værd at kortlægge Blisændernes og Lappedykkernes færden i yngleperioden.
              3) Gunnar Gås er adopteret
              4) Gunnar Gås er resultatet af et tidligere forhold mellem enten Klement Blisand eller Linda Lappedykker samt en ukendt Gås.

Jeg håber, I kan hjælpe mig med dette spørgsmål.

Stamtræet er tilsyneladende udgivet af Disney-koncernen - en pålidelig kilde, formoder jeg.

Med venlig hilsen
Rune

  

 Kommentar fra dr. Gjøgsig

              Kære Rune,

Det var dog et i sandhed interessant spørgsmål. Og du har ganske ret i at påpege det forskningsmæssigt betænkelige i at benytte komparative studier af Hr. Guf til at afgøre Hr. Gearløs’ artsforhold, uden på forhånd at have gjort sig klart, hvilket artsforhold der i grunden gælder for Hr. Guf. Det samme kan naturligvis siges for de omtrent tilsvarende sammenligningsstudier vedrørende Hr. Højben, samt Rip, Rap, Rup, Kylle, Pylle og Rylle. Et behørigt rap over fingrene er hermed modtaget af undertegnede og (givet videre til) Akademiets øvrige Gearløs-, Højben-, og m.fl.-forskere. På fagets vegne kan jeg dog fremstamme den ikke videre kvalificerede undskyldning, at spørgsmålet faktisk aldrig rigtig har været oppe til debat før. At Fætter Guf er en gås - eller rettere en gase - synes simpelthen at have været lige så etableret en kendsgerning, som at Anders And er en and. Men som bekendt blev også denne ortodokse opfattelse for nyligt udfordret af professor Mangaflip, så hvorfor ikke også se nærmere på det gåsologiske spørgsmål: ER Fætter Guf overhovedet en gås (eller gase), og hvad ER i givet fald en gås (og gase) i det andebyske univers?

Jeg håber ikke, at du forventer et klart og entydigt svar på dette fra Akademiet. Sådan opererer akademisk donaldisme som bekendt ikke. Derimod har vi her forudsætningen for at indlede en strålende akademisk-donaldistisk diskussion, idet vi kan tage fat på et spørgsmål, som de fleste troede var ganske indlysende, og i stedet indlede en række komplicerede spekulationer kombineret med fremlæggelse af konfrontatoriske synspunkter og højst forskellige tolkninger, der i sidste ende vil føre frem til total forvirring på et meget højt plan. Jeg glæder mig allerede! Dine fire tolkningsforslag ligner en rigtig god begyndelse på vejen.

Jeg vil hermed opfordre Akademiets faste forskerstab såvel som gæstende studerende og deltidsforskere til at slutte sig til debatten. Bidrag er som altid velkomne på email-adressen sydnordisk@yahoo.com.

Foreløbig har en vis dr. GrandjeAnd bedt om ordet. Lad mig i den forbindelse minde om, at de efterfølgende fremlagte synspunkter ikke nødvendigvis repræsenterer Akademiets generelle syn...

 

Er Fætter Guf en Gås - eller er Anders?

Komplicerende kommentar fra dr. GrandjeAnd (Center for Klassisk Donaldisme)

Du rejser bestemt et interessant spørgsmål, men jeg er bange for, at jeg kommer til at give dig et svar, som du og mange andre donaldister ikke bliver glade for. På flere måder. For det første: det problematiske kerneforhold set fra et klassisk-donaldistisk synspunkt ligger således tæt knyttet til din sidste bemærkning: »Stamtræet er tilsyneladende udgivet af Disney-koncernen - en pålidelig kilde, formoder jeg.« Svaret hertil er desværre: Nej! Ikke alle donaldistiske kilder er lige troværdige. Akkurat som i den øvrige verden bliver vi også i donaldismen konstant eksponeret for både skidt og kanel, og det er en del af vor forskningsmæssige udfordring at vurdere, hvad der er hvad. I den kildekritiske, klassisk-donaldistiske skole skelner vi derfor imellem de kanoniske skrifter (formidlet gennem gamle hæderkronede mestre som Gottfredson, Barks, Taliaferro og Murry) og de åbenbart apokryfe falsknerier, der strider imod såvel ånd som indhold i den klassiske donaldisme. Imellem disse to findes en problematisk mellemgruppe, som kræver stor forskningsmæssig forsigtighed at begive sig ind i, idet kilderne kan rumme megen sandhed og indsigt, men også kan være infiltreret af misforståelser og deciderede usandheder. I bedste fald må benævnte stamtræ henføres til denne kildemæssige mellemgruppe.

Jeg skal straks erkende, at jeg ikke er bekendt med det pågældende stamtræs og dets anlægsgartners kildemæssige baggrund for at opstille den omtalte og afbildede slægtsforbindelse for Hr. Guf, men man kan jo let få en anelse om, at det bygger på en disse mange donrosistiske konstruktioner, som den donaldistiske genealogi desværre er så fyldt med. I hvert fald den omtalte Gunnar Gås, der på engelsk hedder Luke the Goose, synes at være en sådan donrosistisk udklækning, men i dette tilfælde er Don Rosa faktisk lidt undskyldt, idet hans kendskab til nævnte gase synes at stamme fra Mesteren Barks! Som påvist af en vis professor Dam var Carl Barks imidlertid tilsyneladende også selv noget i tvivl om den reelle familieforbindelse.

 

Professor Dam: Familien Ands stamtræ

 

I en skitse til et stamtræ fra 1950’erne hævdede Barks således, at Luke the Goose var gift med Daphne Duck, en datter til Bedstemor And og faster til Anders, og at de sammen (altså Luke og Daphne) blev forældre til Fætter Højben, der altså dermed - som ofte hævdet af senere forskning - vitterligt er halvt gås og halvt and! Både Daphne og Luke mistede i øvrigt livet under tragiske omstændigheder, da de åd sig ihjel under en “free-lunch picnic”. Om Guf havde Barks følgende at berette: »Gus Goose was a nephew of Luke the Goose, making him a very distantcousin of Donald.« Senere havde Barks imidlertid en anden udlægning, da Don Rosa i 1991 bad ham redegøre for forholdene. Da var det nemlig Guf selv, der var en dattersøn af Bedstemor And, hvilket Højben i øvrigt også var (men nu af en anden datter), hvorved de begge var biologiske fætre til Anders. Eftersom oplysningerne om Guf i de to stamtræer både er indbyrdes modstridende og samtidig - som det senere skal vises - går imod Bedstemor Ands egne af Barks formidlede udtalelser, synes det mig at være tydeligt, at Barks med sine stamtræer for Familien And simpelthen blot lavede spas med bl.a. Don Rosa - en joke, der desværre har medført store bryderier for eftertidens forskning - hvorfor seriøse donaldister koncentrerer sig til Mesterens egne, virkelige kildeberetninger. Eftersom vi i disse aldrig præsenteres for Gunnar Gås hverken in persona eller af omtale, må dennes reelle eksistens desværre - ikke mindst for ham selv - nok regnes for såre tvivlsom: The Ducks are for real - but Luke the Goose probably ain’t! 

Selv uden dette forbehold kan disney.dk desværre ikke just regnes for et kanonisk kildevæld med en livgivende strøm af donaldistiske sandheder. Tværtimod. Her vil jeg i stedet udtrykke langt større tiltro til de herrer ducktorer Pedersens og Maurices genealogiske opstillinger, der trods alt holder sig til konkrete, kildebelagte slægtsrelationer, om end jeg personligt nok kunne savne en generelt lidt mere kildekritisk tilgang i deres arbejde.

Og hvad siger så disse to donaldistisk-genealogiske kapaciteter om Gufs familiebaggrund? Dr. Maurice er faktisk som udgangspunkt forbløffende enig med disney.dk, dog med et par nok så væsentlige ændringer. Han har således samme forældre til Guf, her med navnene Luke Goose og Fanny Coot (bemærk navnet Fanny, der bliver relevant senere). Imidlertid har stadsgartneren hos disney.dk tilsyneladende fået helt galt fat i de øvrige Blisænders placering på grenene, idet Bertil Blisand/Cuthbert Coot ifølge dr. Maurice er Fannys broder (denne navneforbindelse virker da også betydelig mere logisk end hos disney.dk), og Casey Coot/Klement Blisand og Linda Lappedykker/Gretchen Grebe er deres forældre, men altså bestemt IKKE Gunnar Gås’ forældre! Dr. Maurice ved knapt så meget om Gufs farfar og farmor, men i hvert fald den navnløse farfar er tydeligvis en gås ved godt huld.

Kilde: Dr. Maurice (2007) MyDuckTree

Fætter Gufs nærmeste stamtræ ifølge dr.don.gen. Gilles Maurice (My Duck Family Tree), der som bekendt for nylig har indhøstet en akademisk ducktorgrad her fra Akademiet og derfor må regnes for en stor kapacitet.

Selvom denne påvisning af en åbenbar misforståelse hos disney.dk altså løser problemet omkring Gunnar Gås/Luke the Goose, så ændrer det jo ikke på, at Guf selv fortsat er halvt blisand, halvt gås. Eller rettere 50% gås, 37,5% blisand og 12,5% lappedykker. I hvert fald ifølge den efter min smag nok vel pluralistisk-donaldistisk arbejdende dr. Maurice.

På betydelig mere sikker, klassisk-donaldistisk grund synes vi at være (i det mindste hvad angår gufologien) i selskab med Akademiets egen chefgenealog, dr.don.gen. Asger Pedersen, ifølge hvem Fætter Gufs rigtige navn er Guf Gås, hvilket efternavn han (altså Guf) har fra sin fader, hvis fornavn desværre ikke kendes, men han kommer ud af en lang (og ren) slægtslinie af gæs.[1] Gufs moder derimod hedder Frida Gås, født And (!) og er en søster til Andrea (“Bedstemor And”). Præcis hvor dr. Pedersen har navnet Frida fra (altså ikke selv, men mht. Gufs moder!), kan han måske selv afsløre ved lejlighed,[2] men at Guf er en nevø af Bedstemor And er et veletableret, klassisk-donaldistisk faktum: i den allerførste barksistiske beretning fra Bedstemor Ands gård afslører fruen selv dette væsentlige forhold, som også er forklaringen på, at hun ikke forlængst har fyret Guf.

Kilde: Barks (1950) VP 1; GB 5

Denne konstatering mindsker imidlertid ikke problemstillingen væsentligt, snarere tværtimod. Hvor vidt Andrea And er en faster, en moster eller en tante gennem ægteskab til Guf (altså ikke ægteskab med Guf, men til hans farbror eller morbror) fremgår ikke entydigt, og dr. Pedersens påstand om et biologisk mosterforhold til Guf (for Bedstemor And, altså) må dermed enten bygge på supplerende kildekendskab eller ducktorens egen akademiske frihed. At Guf på engelsk bærer navnet Gus Goose støtter jo jævnfør patriarkalsk navnetradition ducktorens udlægning, og vi må under alle omstændigheder indrømme ham, at belægget umiddelbart muliggør en 50% chance for en sådan forbindelse - og at Guf dermed i virkeligheden kan være halvt and! Underforstået at Andreas og Fridas moder var en “hel and”, men lad os nu ikke gøre tingene mere komplicerede end de er. Vi har faktisk et murristisk og dermed troværdigt klassisk-donaldistisk billede fra Bedstemor Ands barndomshjem, hvor vi i baggrunden aner Andreas formodede forældre, og de ser jo umiddelbart ganske ‘andede’ ud.

Kilde: Murry (1954) WDC 161; AA 5/1972

Kilde: Murry (1954) WDC 161; AA 5/1972

Man kan sige til fordel for dr. Pedersens tolkningsvalg, at hvis ikke Bedstemor And er Gufs biologiske faster eller moster, må hun jo selv have været gift med en gase (Gufs farbror eller morbror), hvilket kun gør de arvebiologiske konsekvenser endnu mere problematiske set fra Familien Ands synspunkt. Med mindre hun været gift flere gange - eller har fået sine børn uden for ægteskab med en and! Lad os derfor indtil videre tilslutte os ducktoren og konkludere, at en af Gufs forældre har været en and, og at Guf dermed - med Runes ord - er en bastard! Ikke mellem en lappedykker og en blisand, men mellem en rigtig gås/gase og en and. 

Et check med den engelsksprogede version af dr. Pedersens stamtræ (for slægten And, altså) viser, at Frida her - ligesom hos dr. Maurice - hedder Fanny, og så kan pludselig også min hukommelse være med, idet denne Aunt Fanny (“Tante Frida”) var på spil i den oldklassiske donaldisme tilbage i 1938, nærmere betegnet taliaferrismen, faktisk endnu inden (dog kun få splitsekunder før) Gufs introducktion.

Kilde: Taliaferro (1938) YD 38-05-08

Brevet beretter: »Dear Donald. Your cousin, Gus Goose, is coming for a visit. Aunt Fanny. P.S. Please watch his diet.« (“Kære Anders. Din fætter, Guf Gås, kommer på besøg. Tante Fanny. P.S. Hold venligst øje med hans kur.”) At slægtsforbindelsen vitterlig er til stede, og termerne “fætter” og “tante” ikke kun anvendes i socialsymbolsk sammenhæng, fremgår af Anders’ umiddelbare kommentar: »Relatives! Pooey!« (“Slægtninge! Hrmpf!”) Hvis dette, som jeg formoder, er dr. Pedersens og dr. Maurices belæg for at gøre Anders’ Tante Frida/Fanny til Gufs moder, så må det vel anføres, at dette jo strengt taget ikke er den eneste forklaringsmulighed (Frida/Fanny kunne f.eks. være en fælles tante til de to), men udlægningen er da bestemt både mulig og sandsynlig. Og den understreger under alle omstændigheder, at Anders og Guf er biologiske fætre. Hvilket kombineret med det barksistiske belæg fra Bedstemor Ands eget næb om, at Guf er hendes nevø, må betyde, at sandsynligheden for, at mindst én af de to fætre har en blanding af gåse- og andeblod i sig, er endog særdeles stor! 

Kilde: Murry (1950) CP 2; AA 2/1956

Hedder Fætter Gufs moder Frida, Fanny, Bella - eller noget helt fjerde? Uanset hvad, lavede hun en dejlig jordbærsyltetøj...

Min ærværdige norske kollega, Mats Gullikstad, der i disse dage modtager fortjent hyldest for sine evner som pengetanksingeniør, har ved flere tidligere lejligheder vedholdende fremført sin mere eller mindre begrundede mistanke om en skandale i Familien And, hvor såvel Rip, Rap og Rup som Kylle, Pylle og Rylle er blevet udlagt som elskovsbørn af Fætter Guf. Jeg har selv i en julefrokostforelæsning fra 2003 været inde på lignende overvejelser om, at den gode Guf i sine unge dage havde en udtrykt smag for andedamer, hvilket han som bekendt ifølge dr. Gans fortsat kan have brug for i sin ansættelse hos Bedstemor And, men med disse nye opdagelser, der således tyder på, at Guf faktisk selv er halvt and, kan man jo sige, at skandalen er knapt så stor - skaden er så at sige allerede sket i forrige generation...

 

Mats Gullikstad: Fætter Gufs mulige faderskab

 

 

 

 

 

Dr. GrandjeAnd: Fra Fætter Gufs ungdom

 

 

 

 

 

Dr. Gans: Den glade enke og staldknægten?

 

Lad mig derfor afrunde med at konstatere, at jeg altså er enig i din konklusion om, at Guf formentlig ikke biologisk set er en 100% ren gås (endsige gase), om end jeg altså har nået konklusionen ad en lidt anden vej. Dertil vil jeg gerne påpege, at jeg - alle andre indvendinger til trods - finder dine fire foreslåede tolkningsmuligheder aldeles glimrende og udlagt i bedste akademisk-donaldistiske ånd! Jeg håber, at vi kommer til at høre meget mere til dig her på Akademiet i fremtiden.

 

Note:

[1] Denne gufologiske del af dr. Pedersens genealogiske mesterværk fremgår ikke af den bl.a. her på Akademiet publicerede afhandling, men er at læse ud af det stamtræ i A3-format, der var at finde i DDF(R)appet nr. 6 (2005). So, go get it!

[2] Dr. Pedersen har efterfølgende venligst informeret om, at jf. hans bedste erindring (grundarbejdet til stamtræet blev immervæk gjort for 20 år siden), så stammer navnet ‘Frida’ fra de danske undertekster til tegnefilmen om Donald’s Cousin Gus.

 

Dr. Pedersen: Duck genealogy

 

Forskningscenter for Etnologisk Donaldisme

 

 

 

 

Afdelingen for Gufologi

 

 

Retur til Akademiets forside

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets  sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.