Sydnordisk Akademi for Donaldisme : Afdelingen for Andelogi

Fugleinfluenza i Andeby?

kronisk af rektor dr.don. Jeronimus Gjøgsig, SAD (oktober 2005)

For nylig kunne man i Tyskland opleve noget så sjældent som en ikke-donaldistisk opsang til de ellers normalt så energiske tyske donaldister for IKKE at tage en oplagt donaldistisk sag op. Tidsskriftet Financial Times Deutschland (20.10.2005) undrede sig således - ja, man må vel nærmest sige, at der udtryktes forargelse - over, at man på D.O.N.A.L.D.s diskussionsforum beskæftigede sig med så forholdsvis trivielle spørgsmål som Joakims og Bedstemor Ands eventuelle søskendeforhold og kærestefnidder mellem Anders, Andersine og Højben, når et langt mere dødsensalvorligt emne burde feje alt andet af dagsordenen: Er Andeby truet af fugleinfluenza?

 

Das Letzte: Zitter! Bibber! Ächz! Stöhn! Grrrmphf!

 

»Viel, sehr viel wurde geschrieben in den letzten Tagen über die Vogelgrippe (= fugleinfluenza, red.). Was indes völlig ausgeblendet wurde, ist die große Gefahr für die Familie Duck, die von dem Virus ausgeht.« At finde en sådan klædelig bekymring for noget så vigtigt som anatid sundhed hos redaktionen af den tyske udgave af Financial Times kan måske i sig selv undre nogle, men endnu mere opsigtsvækkende var det, at avisens udsendte reporter Horst von Buttlar endda mente at kunne komme med følgende aktuelle og tilsyneladende temmelig foruroligende statusrapport fra Andeby (her oversat og lettere omskrevet ved undertegnede): »Hele Andebys eksistens er truet. Byen står ganske uforberedt til mødet med fugleinfluenzaen. Selv i Grønspættebogen står der intet om et immunstof, mens Onkel Joakim vægrer sig ved at købe Tamiflu i større mængder. Georg Gearløs og Lille Hjælper arbejder ganske vist på en hydroneumatisk Virus-Infecter, der giver virussen virus selv, men de skal bruge endnu et par dage dertil. Det er en skandale, at mange donaldister lader fuldstændig følelseskolde over for denne trussel

Reaktionen fra de tyske donaldister har umiddelbart været forbavsende defensiv og negativ. Artiklen er blevet modtaget med formuleringer som »absoluter Blödsinn« og »viel Gegacker um nix«, mens kyndige ud i tysk slægtsforskning angiveligt kender til historiske fortilfælde af tvivlsomme pseudo-videnskabsmænd af adelsnavnet von Buttlar. Bedre bliver det tilsyneladende ikke af, at artiklen er blevet bragt i »Kampfblatt des Kommerzialismus«, idet det erindres, at N i D.O.N.A.L.D. står for “Nicht-kommerziellen”. Pudsigt i den forbindelse er det at mærke sig, at den eneste positive kommentar til avisartiklen kom fra D.O.N.A.L.D.s kasserer, der glædede sig over den gratis omtale af foreningen...

Men hvorfor nu denne lidet konstruktive reaktion fra vore tyske brødre på den i akademisk-donaldistisk sammenhæng nøgternt set ganske rimelige kritik? Skammer de tyske donaldister sig over ikke selv at have taget sagen op? Muligvis, men det er langt fra den officielle udmelding. Afvisningen af kritikken kan således samles under tre hovedpunkter:

  1. “Ænderne” i Andeby er ikke ænder i jordisk forstand, men i virkeligheden mennesker i dyreskikkelse, og de er dermed ikke mere truede af sygdommen end (andre) mennesker er.
  2. Stella anatium befinder sig i et parallelunivers til Jorden, som der næppe er risiko for, at smitten kan spredes til.
  3. Folk uden for de traditionelle donaldistiske kredse skal ikke komme og lære OS noget..!

Fra SAD’s side kan vi faktisk ikke tilslutte os ét eneste af kontra-kritikpunkterne.

              Punkt 1 afspejler således efter Akademiets mening en beklagelig udvikling i de senere års tyske donaldisme imod en temmelig doktrinær bevægelse tilbage til den gamle Gans’ske læresætning: Die Ducks sind Menschen wie du und ich! Akademiet skal ikke gøre sig til dommer over doktrinens rigtighed, men det forekommer ikke gavnende for forskningen, at alle studier og teser, der peger i andre retninger end denne reelt noget usikre antagelse, alene af den grund efterhånden automatisk afvises i tysk donaldisme som falsum. Retfærdigvis skal det nævnes, at en mindre gruppe forskere stadig holder stand imod den an(d)tropomorfe skole med en mod-ducktrin om, at Familien And hverken er ænder eller mennesker, men derimod Ducks (udtales “Dux”).

              Punkt 2 åbner op for nogle ret interessante overvejelser om, hvorvidt trækfugleruter og smitteveje kan gå på tværs af paralleluniverser? Det er et spørgsmål, som vi ved alt for lidt om, men til forsvar for de tyske donaldisters afvisning af muligheden kan man anføre, at der så vidt vides ikke kendes til andre jordiske sygdomsepidemier (eller trækfugle), der skulle have spredt sig til Stella anatium (eller omvendt (med Familien And som en mulig trækfuglemæssig undtagelse...)).

              Punkt 3 kan man som etableret donaldistisk forsker måske let fristes til at fatte sympati for, men her skal vi passe på ikke at tage os selv for højtideligt. Det virker ærlig talt en smule forkælet og arrogant, når der reageres så afvisende på Financial Times’ opråb. Faktisk er det tværtimod set med SAD’s øjne misundelsesværdigt at leve i et land, hvor ikke-donaldistiske medier af sig selv tager sådanne spørgsmål op (til sammenligning er der således efter undertegnedes mening fortvivlende langt imellem donaldistiske indslag i både Børsen og Jyllands-Postens finanssektion)!

De tyske forskeres afvisende reaktion kan især undre, da der jo ellers bestemt er nok af potentiale i fugleinfluenzasagen for udvikling af de sædvanlige paranoide donaldistiske teser. Er sygdommen i virkeligheden et nyt biologisk våben udviklet af ondsindede kræfter i Brutopia? Vil Brutopias frygtede agentkorps alliere sig med Bjørnebanden og gøre brug af deres dresserede skarver og spætter til at føre smitten til Andeby? Og hvis Andeby skulle ende i en situation, hvor fugleinfluenzaen står for bygrænsen, vil borgmesteren så kræve alle byens fjerkræ slået ned af sikkerhedshensyn? I sandhed skræmmende scenarier!

Nu ville det dog ligne vore tyske kollegaer dårligt, om det rejste spørgsmål om fugleinfluenza ikke også skulle føre til akademisk-donaldistiske overvejelser og betragtninger af højt videnskabeligt niveau. Således også denne gang, hvor to eksperter ud i anatid immunologi til alles lettelse er kommet med beroligende meldinger. Som påpeget af Salvatore Speculatio, synes ænderne udrustet med et imponerende stærkt immunforsvar opbygget ved, at de gennem generationer har været udsat for allehånde helt ekstreme stimuli af såvel kemisk, biologisk, mekanisk som termofysisk karakter. Hypokondri ligger således ikke til vore fjerede venner. Når f.eks. Anders under en guldgravning helt ind til klodens midte brokker sig lidt over, at “det er varmt”, får han straks som svar af Onkel Joakim, at det da er bedre end hvis det var vådt og koldt! De er gjort af sejt stof, ænderne, og den gamle onkel bestræber sig vedvarende på at gøre sin familie endnu sejere gennem nye ekstreme udfordringer. Derfor ser vi ifølge hr. (dr.?) Speculatio kun yderst sjældent ænderne pådrage sig en influenzainfektion, og i så fald kun i ganske mild form.

Hans kollega, den ansete donaldismeforsker Das Schwarze Phantom, er helt enig i Speculatios vurdering, idet han endvidere henledte opmærksomheden på, at infektioner (primært forkølelse) i Andeby så godt som altid er “selvpådragne” (f.eks. gennem kropskontakt med koldt vand eller længere tids ophold i isnende kulde), mens den i vor verden langt hyppigere tilgang til infektioner gennem smitte fra andre inficerede kun optræder meget sjældent. Hr. Phantom påpegede desuden, at ikke mindst Joakim von And også synes meget bevidst om vigtigheden af at holde sig sund og rask. Ikke kun for eget helbreds skyld, men også af hensyn til hele verdensøkonomien, hvilket følgende udtalelse viser: »Da jeg sidste år kom til at nyse en enkelt gang offentligt, kom tre banker omgående i likviditetsvanskeligheder!«

Det er således et stort ansvar, der hviler på den gamle rig(m)ands skuldre - og immunforsvar. Ifølge Das Schwarze Phantom peger sundhedsstatistiske undersøgelser faktisk på, at ænderne - og her især Joakim - i højere grad døjer med psykosomatiske sygdomme. Således kan pengetab eller ærgrelse over mislykkede forretninger holde ham (altså von And) i sengen i dagevis.

De tyske rapporter giver altså lidt ro i sjælen og styrker troen på, at de kære indbyggere i Andeby nok skal klare det. Imod dette betryggende billede af ændernes jernhelbred og nærmest uigennemtrængelige immunforsvar kan vi dog ikke undlade at gøre opmærksom på vor egen stud.don. Palle Damgaards foruroligende påvisning af, hvor hyppigt ænderne besvimer, samt gæsteprofessor dr. Hop van de Haavelouws ikke mindre skræmmende afdækning af Familien Ands nærmest narkomanide misbrugsvaner, der ikke just fremstår styrkende for det anatide helbred.

   

Besvimelser i Andeby

 

Ducks on drugs?

Da vi på Sydnordisk Akademi for Donaldisme nødigt vil kunne klandres for at sidde truslen fra fugleinfluenzaen overhørig, vil vi gerne understrege, at vi tager sagen meget seriøst og følger udviklingen nøje. Unge stud.don. Palle Damgaard er således sendt ud til Utterslev Mose med kikkert, varm kamillete og flere pakker Tamiflu® til hastebehandling af eventuelle skrantende ænder, mens Akademiets ældre forskerkorps bevæbnet med varme romtoddy’er hjemme fra lædersofaerne i lobbyen vil spejde årvågent efter sygdomstegn i de kommende numre af Anders And & Co.

Afslutningsvis vil Akademiets ledelse gerne benytte lejligheden til at kondollere de pårørende til den i weekenden (uge 42) meget omtalte døde and fundet i Eskilstuna (Sverige). Du vil blive savnet.

Postscriptum:

Som udmærkelse for at have taget denne alvorlige sag op, og det endda i et miljø, hvor man måske ellers ikke umiddelbart ville have forventet så stor akademisk-donaldistisk indsigt og ansvarsbevidsthed, besluttede SAD's særligt udvalgte komité i vinteren 2005-06 at tildele herr Horst von Buttlar The Annual Ludwig von Drake Award 2005.

 

 

Das Letzte: Zitter! Bibber! Ächz! Stöhn! Grrrmphf!

 

GrandjeAnd: Anatid virulens

 

Suppl. epidemiologiske observationer

 

 

 

 

Afdelingen for Andelogi

 

 

Retur til Akademiets forside

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.