Sydnordisk Akademi for Donaldisme & Institut for Donaldistisk Sexologi

præsenterer referater af og foredrag fremlagt ved

 Det 6. Donaldistiske Seminar afviklet lørdag den 16. december 2006

“Sex i Andeby”

Gør ænderne det frække? Dette fascinerende spørgsmål (dog som regel formuleret mindre åbenlyst) har hjemsøgt donaldistiske forskere siden tidernes morgen (hvilket for akademisk donaldismes vedkommende vil sige starten af 1970'erne, men alligevel...). Det videnskabelige problem i donaldistisk sexologi kan formuleres i tre grundlæggende spørgsmål: 

OK, det var måske snarere fem eller seks spørgsmål, men det er sagen mindre vedkommende. Efter 35 års intensiv forskning på det mest videnskabelige niveau må vi desværre indrømme, at vi fortsat faktisk ikke rigtig kan besvare ét eneste af de tre (eller seks) spørgsmål med nogen absolut sikkerhed. Til gengæld kan vi glæde os over, at de mange undersøgelser i den forgangne tid har påvist talrige interessante aspekter omkring donaldistisk sexologi, og det har så sandelig heller ikke skortet på tolkningsmæssige teser - ofte af en ganske farverig og fantasifuld karakter. For en nærmere introduktion til donaldistisk-sexologisk historiografi, herunder fagets tre skoler, henvises til instituttets hovedside.

 

Institut for Donaldistisk Sexologi 

 

For at bringe ny fokus på vort spændende forskningsområde, søgte Institut for Donaldistisk Sexologi om værtskabet for Det 6. Donaldistiske Seminar (nummeret i rækken var så vigtigt, at vi har ventet et par år), hvilket vi som bekendt fik, og derfor kunne åbne dørene til instituttets Professors’ Lounge lørdag den 16. december 2006 (igen et yderst passende årstal) til kombineret akademijulefrokost og seminar, sidstnævnte med tematitlen “Sex i Andeby” eller det mere internationalt klingende “Sex in Duck City”.

Efter en særdeles vellykket julefrokost med den hidtil største tilslutning fra Akademiets mange tilknyttede personager, bl.a. med et (for nogle) glædelig gensyn med den længe forsvundne professor Dam, gennemgik rektor den årlige mødedagsorden, hvoraf de til offentligheden egnede punkter vil blive fremlyst andetsteds på Akademiets hjemmeside. Ét punkt måtte dog aflyses, nemlig den planlagte revy, som nogle studerende fra Afdelingen for Donaldistisk Bizar-Sexologi havde indøvet, men efter at rektor ved et tilfælde var kommet til at overvære en af prøverne på Snehvide og Julebukken”, nedlagde han (altså rektor) på det strengeste forbud imod stykkets fremførelse og har endvidere sat hele afdelingen under disciplinær observation. Det kan endvidere oplyses, at den konfiskerede ged efter omstændighederne har det godt og er blevet sendt til et kærligt hjem i Malawi.

Herefter kunne selve seminaret tage sin begyndelse, og nedenfor bringes i vanlig stil referater og links til seminarets ialt fire paper-fremlæggelser. God fornøjelse.

 

Duck 2 Duck? : Nyere udenlandsk diskurs om homosexualitet i Andeby

Refereret ved rektor dr.don. J. Gjøgsig, SAD

Er Anders And bøsse? Hvis man nærer ønske om at provokere en stor mængde donaldister og blive yderst ugleset i donaldistiske kredse, er det at stille fornævnte spørgsmål en af de hurtigste og mest effektive måder at opnå dette på. Akademiske donaldister har imidlertid historisk set vist sig yderst modige - eller tåbelige - idet spørgsmålet alligevel er vovet fremsat adskillige gange. Også inden for de senere år. I sit indledende seminarindlæg gør rektor Gjøgsig rede for den nyere udenlandske diskurs over temaet homosexualitet i Andeby, og måske er der virkelig ved at blive lirket lidt ved skabslågen i hr. Ands hjem. Og - ifølge en efterfølgende bjørnologisk kommentar fra salen - muligvis også i en af Skovens mest respektable husstande...

 

 

Gjøgsig: Duck 2 Duck?

 

SKRUK! Sexuelt aggressive kvinder i Andeby

Ved professor dr.don. P. Dam, DDU & SAD 

Skruk er en videnskabelig adfærdsbetegnelse for fjerkræ af hunkøn, når disse befinder sig i en hormonal tilstand, der gør dem modtagelige for hanlige tilnærmelser, ligesom de efterfølgende udviser udtalt redebyggertrang og interesse for udrugning af æg. Til de til tilstanden hørende adfærdstræk må desuden nævnes en ekstraordinær aggressivitet, især hvis nogen synes at forhindre eller forstyrre hunnen i implementeringen af sådanne handlinger. Hysteriske kvinder er en anden videnskabelig betegnelse, lanceret af dr. Freud, hvis nærmere forklaring turde være overflødig. I dette seminaroplæg kæder den tilbagevendte professor Dam de to begreber sammen, og foreslår endog en forbindelse til Andebys ejendommelige kønsfordeling, med nogle ret skræmmende tolkninger til følge - for såvel byens kvinder som mænd. Professorens tolkninger står dog, vanen tro, ikke uimodsagte...

 

Dam: SKRUK!

 

Birds with boops : Mammological studies of female Ducks and other Ornitides

Ved gæsteprofessor dr.don.ital. G. Jacobini, SAD

Seminarets anden halvdel viste sig at have fundet sit eget deltema, som tilsyneladende nyder en særlig interesse blandt flere af Akademiets forskere (angiveligt dog udelukkende rent videnskabeligt): bryster! Denne interesse udtrykkes ikke mindst hos Akademiets italienske gæsteprofessor dr. Giovanni Jacobini, der med begge hænder har taget grundigt fat i emnet med en undersøgelse af, i hvor høj grad Andebys anatide (og øvrige ornitide) kvinder i grunden overhovedet HAR bryster, og hvilken effekt sådanne i givet fald synes at have på byens (m)andlige indbyggere. Ducktorens egen - igen rent videnskabelige - konklusion er i alle tilfælde: He like!

 

 

Jacobini: Birds with boops

 

Brystmål i Andeby

: Metodeovervejelser, kategoriseringer og oplæg til en kvantitativ undersøgelse af de kvindelige attributter

Ved VVS-lærling stud.don. P. Damgaard, SAD

Også Akademiets unge og utrættelige specialestuderende Palle Damgaard har i videnskabens tjeneste set nærmere på bryster i Andeby. Efter selv at have udviklet en til formålet egnet målemetode med tilhørende klassifikationsmodel har unge Damgaard låst døren til sit værelse indefra og med rødkindet spænding indladt sig på en storstilet undersøgelse af kildematerialet i adskillige jumbobøger. I forbindelse med seminaret har den unge forsker midlertidigt afbrudt sit forehavende, dels for at få lidt luft og et tiltrængt glas vand, dels for at forelægge de foreløbige resultater for resten af forskerstanden. Og man må sige, at stud.don. Damgaard har gjort sig nogle iøjnefaldende observationer, der bl.a. kunne tyde på en udvikling over tid fra den ældre til den yngre donaldisme, hvor de kvindelige attributter synes at blive større og flere (dog normalt stadig kun optrædende parvis) - en udvikling, som ikke mindst ovennævnte dr. Jacobini byder velkommen. Efter at have skyllet endnu et glas isvand ned hastede hr. Damgaard tilbage til sit kammer for at fortsætte studierne. 

 

 

Damgaard: Brystmål i Andeby

 

 

 

Institut for Donaldistisk Sexologi 

 

Donaldistiske seminarer

 

 

 

 

Retur til Akademiets forside

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.