Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Institut for Donaldistisk Sexologi

Kønsfordelingen i Andeby

 af VVS-lærling Palle Damgaard (stud.don.) 2003

 

Hvorfor ser vi så få kvindfolk i Andeby? Er forklaringen biologisk, et udtryk for diskrimination eller resultatet af et bevidst kønsfravalg før eller efter fødslen? Eller er der en helt fjerde forklaring? Hvem har ikke gået og funderet over disse spørgsmål? Kønsfordelingen har da også tidligt været diskuteret inden for donaldismen. Allerede Jon Gisle dokumenterede, at der var et betydeligt overskud af mandlige væsner i Andeby:

»I et tillfeldig valgt blad, nr. 43/1966, forekommer det 432 bilder av menn og bare 50 av kvinner. Hvis disse tall gir et korrekt uttryk for befolkningssammensetningen i Andeby, har byen et mannsoverskud på 764%. Australia blekner i sammenligning.« (Gisle 1973 s.106)

Denne konstatering vakte min nysgerrighed, og jeg satte mig for at gentage Gisles skelsættende undersøgelse i en nutidig udgivelse. Det seneste blad (AA 22/2003) blev således minutiøst og videnskabeligt analyseret fra forside til slutside.

 

Metode

Reklamer, konkurrencebilleder, genudgivne historier samt klip fra den kommende uges udgivelse blev ikke medtaget i undersøgelsen. Selvom de ikke ville have haft en større effekt på resultatet, må denne udelukkelse anses for det mest korrekte, da disse billeder ikke kan forventes, at afspejle den nutidige situation i Andeby og omegn. Men ellers blev samtlige billeder på de resterende 54 sider medtaget.

I bladet foregår en af historierne i Andeby Skov (Lille Ulv: Den værste dag), en historie på en (næsten) øde ø (Mickey Mouse: Doktor Makabers ø) mens de 4 resterende (Anders And: Musefængeren fra Andeby samt Retten er sat, Bedstemor And: Dansedyst samt Onkel Joakim: Ekstrem business) foregår i Andeby. Det kan selvfølgelig kritiseres, at ikke alle billederne er taget i Andeby by, men i historien Doktor Makabers ø medvirker kun 5 personer, og historien påvirker således ikke det statistiske materiale nævneværdigt. Og Andeby Skov er – vil jeg påstå – i høj grad en del af det andebyske miljø, og det er derfor helt naturligt, at området indgår i undersøgelsen. Alternativet ville være at ”udvælge” et blad, hvor handlingerne kun foregår i Andeby by, men denne fremgangsmåde blev droppet, da tilfældighedsprincippet dermed ville bortfalde.

Antallet af henholdsvis kvindelige og mandlige personer blev i undersøgelsen optalt fortløbende. I de tilfælde, hvor det ikke var muligt at vurdere kønnet pga. vinklen eller afstanden i billedet, blev personerne ikke medtaget i optællingen. Personer, som gik igen i flere billeder, blev kun medtaget én gang. Optællingen indeholder således en vis usikkerhedsfaktor, idet der kan være sket vurderingsfejl i køns- og gengangerbestemmelsen. Men den minutiøse og systematiske fremgangsmåde samt 5 kontrolgennemgange skulle minimere fejlmarginen.

 

Resultat og forklaringshypoteser

Ved optællingen blev der registreret 61 kvindelige og 336 mandlige personer, dvs. et mandsoverskud på 451%. Allerede her kan der konstateres to væsentlige observationer: 1) der er stadig et markant mandsoverskud og 2) det er betydelig lavere end i 1966 ved Gisles oprindelige undersøgelse. Begge observationer må betegnes som særdeles interessante.

En forklaring på kønsfordelingen findes endnu ikke; ikke engang Jon Gisle forsøgte at komme med en vurdering. Jeg er selvfølgelig ikke værdig til at forsøge at overgå mesteren, men jeg vil dog driste mig til at opstille og diskutere følgende hypoteser:

Den første hypotese må siges, at være blevet svækket af Gisles og mine undersøgelser. Hvis forklaringen var biologisk, må forskellen mellem kønnene forventes at være konstant, og som nævnt er denne ifølge undersøgelserne faldet betydeligt de sidste 30-40 år. Vores undersøgelser er dog ikke tilstrækkelige til at afvise hypotesen helt; dertil kræves en betydelig mere omfattende og kvantitativ undersøgelse.

Personligt var jeg i en længere periode tilhænger af Chauvinist-teorien. De mest prestigefyldte stillinger i Andeby er næsten altid besat af mandlige personer. Når det modsatte er tilfældet, er det typisk selve historien, at en kvinde har sat sig på en fremtrædende post. Fremtrædende kvinder er en ”sensation” i Andeby, og samfundet fremstår således som mandschauvinistisk. At samfundet er mandschauvinistisk bliver også bestyrket af, at det i de forskellige parforhold og ægteskaber primært er kvinderne, som står for det huslige. Jeg er dog senere blevet noget mere kritisk overfor Chauvinist-teorien, efter jeg læste reportagen Hvem narrer hvem (AA 13/2001), hvor vi som noget ganske enestående ser ”alle Andebys borgere” samlet i rådhuset:

AA 13/2001 (29. marts 2001) s.5

AA 13/2001 (29. marts 2001) s.6

Selvom alle borgere er samlet, er der stadigt er mandsoverskud! På de enkelte billeder fra salen er mandsoverskuddet henholdsvis 280%, 200%, 167%, 300%, 200%, 50% og 233%. Gennemsnitligt er det 217%, hvilket oversat til forholdstal betyder, at der er godt og vel 3 gange så mange mandlige som kvindelige personer. Forsvarere af Chauvinist-teorien vil måske argumentere for, at de fleste fruer og frøkener sikkert gemmer sig nede bag ved, men…

Selvom både Den biologiske hypotese og Chauvinist-teorien således har deres svagheder, er jeg i skrivende stund ikke parat til ukritisk at acceptere Kina-teorien. Dels er der endnu ikke skaffet dokumentation for den, dels forudsætter den tilstedeværelse af en hidtil ikke set andebysk brutalitet. Muligvis er der også andre forklaringsmodeller, som jeg kun kan opfordre brugerne af (det nu nedlagte, red.) Donaldistisk Forum til at bidrage med. Personligt vil jeg over de næste 5-6 år gennemgå samtlige danske Disney-udgivelser siden 1949, for at opnå et mere statistisk holdbart materiale. Er det observerede fald mellem 1966 og 2003 i mandsoverskuddet udtryk for en reel udvikling? Og hvad skyldes den i givet fald? Ikke mindst vil jeg forsøge at svare på det ultimative spørgsmål: Hvorfor ser vi så få kvindfolk i Andeby???

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.