Sydnordisk Akademi for Donaldisme

Besvimelser i Andeby (1970-2003)

af stud.don. Palle Damgaard (2004)

Afhandling indleveret og fremlagt med henblik på opnåelse af den donaldistiske kandidatgrad (cand.don.) på SAD.

  Kilde: Gatto (1967) TL 582; JB 14

Højtærede rektor! Ærede prorektor! Højlærde professorer! Kære publikum!

Man siger ofte, at nysgerrighed er drivkraften bag al videnskab. Men i denne afhandling er det nu nærmere bekymring, som har drevet undersøgelserne frem. Alle de spontane ikke-fysisk betingede besvimelser… Jamen, hvorfor? Hvorfor??? Man har svært ved at hjælpe, ja, man har svært ved at gøre noget som helst. Besvimelserne er vel i sig selv et krisetegn, men det kan også aflede dødsensfarlige hændelser som her, hvor Onkel Joakim besvimer under en flyvetur. Det er jo decideret uansvarligt, at han får lov til at have et flyvecertifikat, men han har jo også gode forbindelser til borgmesteren…

Kilde: Comicup Studio (1990) TL 1793; JB 134

Andre gange sker besvimelserne uden sådanne større katastrofer, men når Joakim som herunder mister bevidstheden tre gange inden for tre sider (JB 229, s.153-155), 

Kilde: Gatto (1999) TL 2271; JB 229, s.153

Kilde: Gatto (1999) TL 2271; JB 229, s.154      Kilde: Gatto (1999) TL 2271; JB 229, s.155

Kilde: Gatto (1999) TL 2271; JB 229, s.155

eller når fem personer – samt en robot – besvimer samtidigt, så er der altså noget ravruskende galt! 

Kilde: Gatto (2000) TL 2325; JB 250

Det var min bekymring for ænderne – samt en fornemmelse af, at det blev værre og værre – der i 2003 var motivationen til at begynde nærværende afhandling.

 

Metode

135 jumbobøger fordelt jævnt over numrene 1 til 290 blev systematisk gennemgået. I alt blev 250 ikke-fysisk betingede besvimelser registret med tilhørende data (art, personer, side- og nummerhenvisninger) i en database. Med ikke-fysisk betingede besvimelser menes besvimelser, som ikke skyldes sygdom, slag på hovedet, hypnose eller anden fysisk påvirkning. 

Kilde: Martusciello (2000) TL 2334; JB 252

Nej, denne besvimelse er IKKE medtaget i optællingen…

Kategorisering

Til tider kan besvimelserne indsættes i hovedkategorier, men ofte er det problematisk, da der kan være overlap mellem disse. Følgende besvimelseskategorier er altså et nyttigt værktøj, men der er intet til hinder for, at en besvimelse bunder i mere end én af de følgende årsager:

 

Personen oplever en sådan rædsel, at han eller hun mister bevidstheden. Typiske eksempler er, at Joakim von And skal betale et større beløb, eller at Anders skal til at arbejde.

Kilde: Cavazzano (1989) TL 1754; JB 107   Kilde: Cavazzano (1989) TL 1754; JB 107

 

I det mindste ænderne, men muligvis også andre arter, har tilsyneladende evnen til at beslutte sig for en besvimelse! Evnen kan vel bedst sammenlignes med strudsenes tendens til at stikke hovedet i jorden, når der er fare, og det kan derfor også diskuteres, hvor kløgtig “flugten” i sidste ende er. Ikke desto mindre benytter både Joakim og Anders sig flere gange af denne psykiske flugtmetode.

Kilde: Gatto (1988) TL 1675; JB 96

Kilde: Gatto (1988) TL 1675; JB 96

 

Kilde: Scala (1977) TL 1131; JB 69

 

Nogle besvimelser er til gengæld svære at forklare:

Kilde: Capitanio (1964) TL 445; JB 66

Det er altså tilsyneladende ikke kun skræk eller psykisk betingede forsøg på flugt, som får personerne til at besvime. Der skal kun en ganske lille sindsbevægelse til, for at de mister bevidstheden.

 

Personerne

I nedenstående tabel er opgjort antallet af besvimelser pr. person i de undersøgte 135 jumbobøger:

 Person

Antal

 Anders

67

 Albert

6

 Anderbilt

6

 Andersine

3

 Bjørnebande medl.

8

 Fedtmule

3

 Fætter Guf

2

 Joakim von And

106

 Mickey

4

 Minnie

5

 Rip, Rap eller Rup

24

 Fætter Vims

2

 Alle andre

14

 I alt

250

Bemærk at Anders og særligt Joakim von And udgør ca. 2/3 af alle tilfælde – de er klart de mest angrebne. Blandt de øvrige med over fem tilfælde i de undersøgte jumbobøger finder vi ungerne, Bjørnebanden, Albert (Joakim von Ands hushovmester) og Anderbilt. Alle sammen personer fra ”ændernes miljø”.

Selvom Mickey og Fedtmule optræder næsten lige så meget i jumbobøgerne som Anders og Joakim, besvimer musen og hunden kun henholdsvis 3 og 4 gange. Endnu tydeligere bliver det, når restgruppen – dvs. alle andre personer – inddrages. Disse mange tusinde personer besvimer gennem de undersøgte jumbobøger kun 14 gange.

 

Tiden

I nedenstående graf ses det gennemsnitlige antal besvimelser pr. 10 jumbobøger (præsenteret som 29 punkter) samt den bedst tilpassede tendenslinie:

Antal besvimelser pr. 10 jumbobøger (punkterne), samt den bedst tilpassede tendenslinie (kurven)  

(y = -1E-06x3 + 0,0005x2 - 0,0496x + 2,5532, R2 = 0,251).

 

Bemærk tendensen til en stærk stigning fra omkring nr. 50 til omkring nr. 250, hvorefter kurven falder igen.

Af nedenstående graf kan vi ikke udlede noget, men den er meget pæn:

Fordelingen af besvimelser mellem Anders And, Joakim von And og alle øvrige personer.

 

Konklusion

Hvad kan forklaringen da være på disse observationer? Hvad er årsagen til besvimelserne? Da besvimelser som bekendt sker pga. iltmangel, er det oplagt at søge forklaringen ved den voldsomme forurening, som særligt i en periode af Andebys historie var slem, eller ved mangel på udluftning i pengetanken, der som bekendt kun har få og meget små vinduer. Det er da netop også i det miljø, at de særligt angrebne ofte bevæger sig: Joakim von And (ejeren) og Anders (gældslaven) befinder sig ofte i pengetanken og ved tungindustriens mange fabrikker, og det samme kan til dels siges om de andre i ændernes miljø. Faldet af besvimelser i de senere udgivelser kan være tegn på, at den store miljøindsats har virket: Miljøet har bedret sig, og iltmængden er igen for opadgående.

Men jeg må erkende, at der stadig mangler faste beviser. Vi kan konkludere, at særligt i en periode var den fysiske tilstand hos ænderne særdeles foruroligende – og vi kan konstatere, at en bedring gennem de sidste år har vist sig. Men årsagerne bag kan vi endnu kun gisne om. Vi har brug for flere omfattende, systematiske og tilbundsgående analyser. Og dette er måske denne afhandlings vigtigste konklusion: At der er brug for flere kvantitative undersøgelser! Med disse ord slutter mit oplæg, tak. 

Kilde: Martusciello (2000) TL 2334; JB 252

 

Kommentarer, kritik og spørgsmål fra censorer og tilhørere ved kandidatforsvaret, samt eksaminandens replik hertil, kan sammen med censorformandens afsluttende vurdering af kandidatafhandlingen læses via nedenstående link.

Anvendte billedkildeforkortelser (fremkommer ved at placere cursoren på billedet):

Tak til Sønder Ollerslevs Forskningsbibliotek for Uortodoks-donaldistiske Sygdomsstudier (SOFUS), der velvilligt har stillet sin samling af godt 200 jumbobøger til eksaminandens rådighed.

Hr. Damgaard har under sit studium på Akademiet tillige anvendt statistisk donaldisme på andre emner, såsom kønsfordelingen i Andeby, hvilket interesserede kan studere nærmere via nedenstående link.

* * *

   

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.