Sydnordisk Akademi for Donaldisme - Center for Dellaforskning

Nye overvejelser om dateringen af Joakims brud med familien

Af dr. J. Gjøgsig, Sydnordisk Akademi for Donaldisme (November 2003)

Et forhold, der længe har været til debat her på (det nu hedengangne, red.) Donaldistisk Forum, er ændernes aldre til forskellige tider. Dette var således kernen for såvel professor P. Dams meget omdiskuterede afsløring af Dellas alder tidligere på året, som for dr. J. GrandjeAnds nylige opdagelse af Anders' mulige klækningsår - samt selvfølgelig for det nyligt afviklede og meget interessante seminar om Tiden i Andeby.

   

Et centralt forhold, der i den forbindelse har været bragt på banen flere gange i diskussionen, er  den rosaistiske beretning om det fatale brud imellem Joakim og hans familie, hvor den lille Anders og Della optræder “første gang” hos Don Rosa. Spørgsmålet gælder ikke mindst, hvornår denne begivenhed rent faktisk finder sted.

Professor Dam daterede oprindeligt episoden til 1936, hvilket bygger på Hortensias udtalelser om, at de ikke har set hinanden i 27 år. Eftersom vi med ret stor sikkerhed kan datere deres sidste møde til den famøse rejse til det sorte Afrika i 1909, kommer Dam altså rimeligt nok frem til året 1909+27=1936. I sit svar hævder Don Rosa imidlertid, at dette er en fejl i den danske oversættelse. Hortensia skulle rettelig have sagt 23 år, hvorved familieopgøret pludselig fremskrives til 1932.

Mine nærstudier af det rosaistiske kildemateriale taler imidlertid imod begge de nævnte opfattelser og peger derimod på, at mødet ifølge den danske udgivelse retteligt må dateres til 1930!

Beretningen rummer fire forholdsvis sikre beviser eller indikationer derpå. Først er der introduktionsbilledet til det pågældende kapitel 11 (“Verdens rigeste and”), der fastslår, at handlingen finder sin afslutning i 1930. Det er ud fra tidsangivelserne ikke muligt at følge Joakims noget uoverskuelige rejseforløb fra 1909 og fremefter, men umiddelbart før hjemkomsten til Andeby opkøber han billige aktier på Wall Street i tiden efter det store børskrak, der som bekendt fandt sted i 1929; intet i historien tyder på, at han skulle være blevet der i en længere årrække. Og endelig er der det tredje og vel nok mest uigendrivelige bevis: I indledningen til det efterfølgende kapitel 12 (“Eneboeren i Andeby”) fortælles det i nyhedsmagasinet på TV, at Joakims søstre sidst blev set forlade pengetanken for 17 år siden. Og da denne beretning foregår i 1947, når vi endnu engang frem til en datering af det forudgående søskendemøde til 1930.

Vi står dermed tilsyneladende med en grel selvmodsigelse i beretningens kronologi. Hvis man tør se bort fra den mulighed, at Hortensia selv i sin vrede skulle have regnet forkert og derfor sagt "27" i stedet for "21" - hvilket måske ellers ikke er helt umuligt - så synes den mest logiske forklaring at være en fejlafskrift i den danske udgivelse. Spørgsmålet bliver da, hvordan en så fatal fejl kunne finde sted i oversættelsen af Hortensias vredesudbrud? Betyder det, at vi overhovedet ikke kan stole på oversætterne? At der - som foreslået af professor Dam - skulle være tale om en ord- og talblind i aktivering? Dette ville jo være en næsten endnu større bombe under den donaldistiske forskning end professor Dams aldersdatering af Della, men faktisk er der noget der tyder på, at selvmodsigelsen skyldes en misforståelse.  

Misforståelsen bunder efter min vurdering i en oplysning fremsat kort forinden ved selve Joakims indsejling i Andeby Havn: »Og endelig, efter 27 år på farten, fuldfører han sin udskudte hjemrejse.« Teksten kan læses på flere måder. Man kan således opfatte det som om, at der refereres til en 27 års udskydelse af den hjemrejse, som Joakim påbegyndte i 1909, og dermed ligesom professor Dam nå frem til et hjemkomstår i 1936. Men det er jo ret beset ikke det, der står. De 27 år refererer kun til Joakims rundrejse, og den er allerede påbegyndt i 1902 efter anlæggelsen af pengetanken i Andeby. Som påvist af professor Dam må sådanne årstalsangivelser tillægges en margen på omkring et år, så det kan faktisk udmærket passe, at Joakim nu vender endeligt tilbage til Andeby i 1930 efter 27 år på farten siden 1902. Forklaringen skulle hermed være, at den danske oversætter har blandet de to åremål sammen, og skønnet, at det også skulle være 27 år i Hortensias replik. Beklageligt, men forståeligt.

Hvad der i virkeligheden er meget mere foruroligende er, at Don Rosa altså selv angiver årstallet til 1932, hvilken INGEN af de gennemgående kildeudsagn giver belæg for. Vi har derimod to udsagn, der entydigt daterer året til 1930, ét, der daterer det til 1936, ét, der både kan tolkes som 1930 og 1936, og endelig ét, der mest af alt peger på 1930. Det opsigtsvækkende misforhold kan dermed ikke længere forklares med en enkelt forståelig afskrivningsfejl, men skulle nu bygge på en serie af mere eller mindre systematiske fejloversættelser! En gammel donaldist sidder rystet tilbage og må efterhånden spørge sig selv, om han overhovedet tør fæste lid til nogle af de tidsmæssige angivelser i den danske udgave af den rosaistiske klassiker?

En kendt romersk kejser levede engang efter den fornuftige tommelfingerregel omkring sine generalers handlinger, at én fejl kunne tilskrives tilfældigheder, to fejl var et komplot. Her har vi mindst fire fejl på stribe, hvoraf de tre endda peger henimod samme årstal.  Er der tale om et tilfælde af sjusk af hidtil usete dimensioner eller et bevidst valg fra de danske udgiveres side? Og i sidstnævnte fald, hvorfor skal familiebruddet så ske i 1930 i den danske udgave og i 1932 i den amerikanske???

 

Kommentar fra dr. GrandjeAnd til dr. Gjøgsig

En meget interessant opdagelse, som dr. Gjøgsig her har gjort, synes jeg. Ud over alle de allerede fremførte spørgsmål, så forekommer afsløringen at være uhyre belastende for min ærede kollega professor Dam, der herefter står med et gevaldigt forklaringsproblem: Hvordan han har kunnet ”overse” de to-tre åbenbare dateringsbelæg i Don Rosa-historien til året 1930??? Er det sjusk eller fusk? Mit svar lyder: Fordi en aldersbestemmelse af Della til 17 år ville være knap så opsigtsvækkende for hans store opdagelse som en alder på først omkring 12, senere revideret til 15 år. Jo ældre Della bliver, jo mere "går gassen af ballonen".

Under alle omstændigheder tydeliggør denne pinlige donrosistiske sag, hvorfor vi i Center for Klassisk Donaldisme holder os MEGET skeptiske over for troværdigheden af beretninger fra de post-klassiske reportere - hvad enten det nu skyldes reporterne selv eller en mangelfuld oversættelse.

 

   

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.