Sydnordisk Akademi for Donaldisme

The Annual Ludwig von Drake Award 2004

Ved Det 4. Donaldistiske Seminar afholdt i forbindelse med Akademiets julefrokost medio december 2004 blev de nominerede til den tidligere på året indstiftede Annual Ludwig von Drake Award (se evt. præsentation heraf) præsenteret for den lærde forsamling i henhold til de allerede afgivne, skriftlige indstillinger. Herefter lod Akademiets rektor afsløre dette års dommerkomité, der bestod af følgende ved Akademiet velanskrevne forskere:

Forelagt præsentationerne og indstillernes begrundelser kunne dommerkomitéen efter en kort votering bekendtgøre deres beslutning, idet de i (sjælden) enighed valgte at pege på vinderen af den første ALDA nogensinde:

Professor Nils Lid Hjort, Matematisk Institutt, Oslo Universitet

Sydnordisk Akademi for Donaldisme vil hermed ønske professor Hjort hjerteligt tillykke med hædersbevisningen, som vi håber han vil modtage i samme ånd, som den er givet, nemlig som en velfortjent, faglig anerkendelse af hans store, seriøse og succesfulde arbejde for udbredelsen af den akademiske donaldisme. Et diplom er afsendt til Oslo, hvor vi håber professor Hjort med stolthed vil lade det indramme og ophænge på sit kontor.

Nedenfor bringes den oprindelige begrundelse for indstillingen af professor Hjort, indgivet af dr. J. Gjøgsig, rektor ved Sydnordisk Akademi for Donaldisme.

Jeg skal hermed indstille Nils Lid Hjort som nomineret til The Annual Ludwig von Drake Award 2004. Hr. Hjort er professor ved Matematisk Institutt på Universitetet i Oslo. Her har han nu gennem flere år forelæst over emnet “Matematik i Andeby”. Et formål med denne oplagte kombination skulle udadtil være, at gøre matematikken mere appellerende og vedkommende, som en del af de generelle bestræbelser i mange vestlige lande på, at øge interessen for de naturvidenskabelige fag.

I sine foredrag har professoren bl.a. gjort opmærksom på det forhold, at matematikken og fysikken anvendt i donaldismen er såvel avanceret som korrekt - og dermed alt andet end “tegneserieagtig”. På mange områder er den endda langt foran vor egen primitive verden og fatteevne. Professor Hjort noterer sig således, at en beretning fra 1954 om, at Joakim von And skulle eje 5 x 1077 $ bærer det problem i sig, at der end ikke eksisterer så mange atomer i universet på én gang! Han henleder desuden opmærksomheden på den på Akademiet allerede velkendte problematik omkring kubikhektaren og de seks dimensioner i Andeby. Den norske professor kan tydeligvis sin akademiske donaldisme, da han også - i overensstemmelse med mange årtiers tysk forskning på området - kan forklare det særegne forhold, at Anders og hans medborgere i Andeby tilsyneladende fra tid til anden kan gro en ekstra finger (altså fem fingre i stedet for fire på én hånd) med en slags spontan stressrelateret polydaktyli. Netop fingertælling er i øvrigt et emne, hvor professor Hjort ikke nøjes med at referere den eksisterende forskning, men tillige selv bidrager med nye interessante observationer og teser, hvoraf især tesen om det donaldistiske 8-talssystem fortjener opmærksomhed. Angiveligt skulle det menneskelige 10-talssystem være baseret på, at de fleste mennesker er i besiddelse af 10 fingre, men da de fleste ænder (normalt) kun har 8, kan man ikke udelukke, at man i Andeby anvender et 8-talssystem. En observation, der i givet fald har ganske store konsekvenser for hele vor forståelse af donaldistiske tal- og mængdeforhold.

Set fra et akademisk-donaldistisk synspunkt ligger den primære værdi i professor Hjorts forelæsninger i, at han på et solidt fagligt grundlag har været med til at fremme interessen for den akademiske donaldisme og forståelsen af dens store samfundsmæssige værdi. Ikke alene melder Oslo Universitet om stopfulde forelæsningssale hver gang foredraget afholdes, professor Hjorts forskning har tillige påkaldt sig de norske mediers opmærksomhed, hvorved han må siges at have formået, at sprede det gode budskab langt uden for donaldismens traditionelle kredse. Alt i alt et efter indstillerens mening forbilledligt eksempel på, hvordan akademisk donaldisme med succes kan bringes ud til det store publikum på en såvel sober som seriøs måde.

 

Reaktion fra vinderen:

Ærede SAD,

ved professor, dr. don. J.G.G. Jakobsen, lektor, dr. don.psyk. P. Grozvits, lektor, dr. don.clas. J. GrandjeAnd,

samt videre undersåtter og vitenskapelige assistenter ved SAD, et al.,  

dette er for å TAKKE, ydmykt og stolt, for den store ære som er meg utvist. "The Annual Ludwig von Drake Award" er allerede høytidelig innført i min akademiske C.V., jeg har skrytt uhemmet overfor mine misunnelige kolleger, min mor er stolt, og jeg er, altså, for å repetere dette grunnpoeng, glad.

Jeg setter også pris på SADs videre kulturarbeid, utover LvD-prisen, og ønsker akademiet fruktbare oppdagelser og en etterhvert gryende berømmelse.

At landet Danmark trenger en under- og overgrunnsbevegelse tuftet på Donaldismens trygge grunn forstår man når man iakttar det komparativt sett bedrøvelige faktum at det påkostede 100 siders spesialhefte som Egmont for tre år siden ga ut om Ludwig von Drake, bare kom ut i Norge og Sverige, ikke i Danmark! En skandale -- og ikke bare fordi jeg selv skrev forordet.

Ærbødigst

Professor Nils Lid Hjort

 

Sydnordisk Akademi for Donaldisme henleder opmærksomheden på, at rettighederne til (næsten) alle de anvendte billeder på Akademiets  sider tilhører ©Disney, der i Danmark er repræsenteret ved Egmont Serieforlaget A/S. Billedmaterialet må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.